Untitled document TORUN PORUSZA

3.  Osobami reprezentującymi Klub i upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań są członkowie Zarządu Klubu oraz osoby przez Zarząd Klubu upełnomocnione.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań wymagane są podpisy dwóch osób spośród upoważnionych.

4.   Koszty zarządzonej likwidacji KLUBU pokrywa się z majątku KLUBU.

5.  KLUB nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków KLUBU, członków organów KLUBU lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są bliskimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

6.   KLUB nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków KLUBU, członków organów KLUBU lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

7.   KLUB nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków KLUBU, członków organów KLUBU lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. ).

8.   KLUB nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie KLUBU, członkowie organów KLUBU lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ VII
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

Zmiana Statutu KLUBU może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 21

Rozwiązanie KLUBU może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.Untitled document herb torunia

Miasto Toruń

 
Untitled document herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego
YULIANA UMA...

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Untitled document Wuteh
Copyright © 2019 Start-Wisła