Untitled document TORUN PORUSZA

§ 16

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej KLUBU.

2.    Wydawanie zaleceń pokontrolnych, określanie terminów i sposobów ich wykonania.

3.     Składanie sprawozdań z całokształtu działalności Walnemu Zebraniu Członków.

4.    Stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi KLUBU.

5.    Zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i innych przedsięwzięć, jeżeli zachodzi obawa naruszenia nimi obowiązującego prawa lub interesu KLUBU.

 

ROZDZIAŁ V
 RADY SEKCJI

 

§ 17

1.  Rady Sekcji działają w oparciu o Regulamin Pracy Rady Sekcji.

2.  Rady Sekcji ustalają Regulamin tychże Rad. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Zarząd KLUBU.

3.  Rady Sekcji wybierane są na zebraniach członków sekcji.

4.  Pracą Rady kieruje Wiceprezes Zarządu KLUBU ds. danej sekcji.

5.  W skład Rady Sekcji wchodzi członek Zarządu KLUBU związany z daną sekcją.

 

§ 18

Do kompetencji Rad Sekcji należy:

Kierowanie całokształtem działalności sekcji a w szczególności:

1.    uchwalanie Regulaminu pracy Rady Sekcji.

2.    opracowywanie planu działalności finansowej sekcji.

3.    przyjmowanie i realizowanie planów szkoleniowych sekcji.

4.    wnioskowanie w sprawach członkostwa KLUBU

5.    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności sekcji.

6.    wykonywanie innych zadań związanych z działalnością danej sekcji, a nie zastrzeżonych dla władz KLUBU.

 

ROZDZIAŁ VI
 MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 

§ 19

1.  Na majątek KLUBU składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.  Na fundusze KLUBU składają się:

a)  składki członkowskie,

b)  dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

c)  dotacje na zlecone zadania państwowe,

d)  darowizny i zapisy,

e)  dochody z majątku własnego,

f)  dochody z własnej, odpłatnej działalności statutowej.Untitled document herb torunia

Miasto Toruń

 
Untitled document herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego
MARTA CHYLI...

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Untitled document Wuteh
Copyright © 2019 Start-Wisła