Untitled document TORUN PORUSZA

4.  W okresie między posiedzeniami, uprawnienia Zarządu przysługują Prezydium Zarządu, które tworzą Prezes i Wiceprezesi.

4.  Prezes Zarządu Klubu nie może wchodzić w skład Rady Sekcji.

5.  Członkowie władz KLUBU nie mogą być pracownikami etatowymi KLUBU.

 

§ 14

Do kompetencji Zarządu KLUBU należy kierowanie całokształtem działalności KLUBU, w szczególności:

1.    Reprezentowanie KLUBU na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3.    Zarządzanie majątkiem i funduszami KLUBU zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.    Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.

5.    Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego KLUBU.

6.    Zatwierdzanie regulaminów pracy Rad Sekcji.

7.    Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa KLUBU.

8.    Powoływanie sekcji KLUBU.

9.    Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

10. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

11. Ustalanie barw i odznak KLUBU oraz zasad ich prezentowania.

12. Zatwierdzanie ustalanych przez Rady Sekcji Zasad korzystania z bazy materialno - technicznej KLUBU.

13. Ustalanie i stosowanie systemów kar i wyróżnień.

14. Podejmowanie decyzji w zakresie zmian barw klubowych zawodników, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku zawodnika przez odpowiednią Radę Sekcji.

15. Wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych dla innych władz KLUBU.

 

§ 15

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności KLUBU i składa się z 3 członków Klubu, w tym Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.  Praca Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej jej członków, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może korzystać z pomocy biegłych, a jej członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ).

4.  Komisji Rewizyjnej przysługuje wyłączne prawo zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi KLUBU.

5.  Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu KLUBU.Untitled document herb torunia

Miasto Toruń

 
Untitled document herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego
PREZESI JAN...

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Untitled document Wuteh
Copyright © 2019 Start-Wisła