Untitled document TORUN PORUSZA

4.  Uchwały władz KLUBU zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

5.  W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu KLUBU, Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, każda z tych władz dokooptowuje na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

§ 11

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą KLUBU i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd KLUBU co 4 lata.

3.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd KLUBU corocznie.

4.  Termin i miejsce odbycia Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd KLUBU.

5.  Zarząd KLUBU zawiadamia członków KLUBU o terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania Członków na 14 dni przed planowanym terminem odbycia Zebrania przez przesłanie indywidualnych zawiadomień oraz wywieszenie zawiadomienia w siedzibie KLUBU.

6.  W Walnym Zebraniu Członków KLUBU uczestniczyć mogą przedstawiciele organu nadzorującego i zaproszeni goście - z głosem doradczym.

7.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KLUBU zwołuje Zarząd KLUBU:

a)  z inicjatywy własnej

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)  na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków.

8.  Zarząd KLUBU zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

9.  Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są sprawy, dla których zebranie zostało zwołane.

 

§ 12

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.  Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia statutu bądź jego zmiany.

2.  Przyjęcie uchwały o rozwiązaniu KLUBU i ustanowienie likwidatora oraz o przeznaczeniu majątku KLUBU.

3.  Uchwalanie programów i kierunków działania KLUBU.

4.  Wybór Zarządu KLUBU i Komisji Rewizyjnej.

5.  Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu KLUBU i Komisji Rewizyjnej.

6.  Udzielenie absolutorium Zarządowi KLUBU.

7.  Rozwiązywanie sekcji KLUBU.

8.  Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.

9.  Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz KLUBU.

10.  Uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek.

 

§ 13

1.  Zarząd KLUBU jest organem wykonawczo-zarządzającym i składa się z 3-5 osób.

2.  Zarząd KLUBU konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w trakcie Walnego Zebrania Członków.

3. Sposób działania Zarządu określa regulamin opracowany i uchwalony przez Zarząd KLUBU.Untitled document herb torunia

Miasto Toruń

 
Untitled document herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Untitled document Wuteh
Copyright © 2019 Start-Wisła