Untitled document TORUN PORUSZA

d)  nie wnosi składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy,

e)  podejmie działalność na szkodę KLUBU.

2)    wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadkach:

f)  śmierci członka KLUBU

g)  utraty przez członka KLUBU praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych.

9.   Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd KLUBU na wniosek Rady Sekcji. Od uchwały Zarządu KLUBU przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

§ 9

1.  Członek zwyczajny KLUBU ma prawo:

a)   uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym,

b)   występować z wnioskami dotyczącymi działalności KLUBU i jego władz, wysuwać postulaty i uwagi,

c)    korzystać ze świadczeń wynikających z przynależności klubowej,

d)   korzystać z bazy materialno - technicznej KLUBU, na zasadach określonych przez Zarząd KLUBU,

e)   uczestniczyć w zawodach i imprezach organizowanych przez KLUB,

f)    używać barw i odznak klubowych.

2.  Członek wspierający ma prawo:

a)   uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

b)   uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez KLUB,

c)    zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz KLUBU,

d)   korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd KLUBU,

e)   używania barw i odznak klubowych,

f)    korzystania z systemu wyróżnień.

3.  Członkowie KLUBU mają obowiązek:

a)    bieżącego udziału w działalności KLUBU,

b)    przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz KLUBU,

c)    godnego reprezentowania barw KLUBU,

d)   regularnego opłacania składki członkowskiej

4.   Członkowie zwyczajni KLUBU mają także obowiązek stałego podnoszenia swego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

 

§ 10

1.  Władzami KLUBU są:

a)  Walne Zebranie Członków

b)  Zarząd Klubu

c)  Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja władz KLUBU trwa 4 lata.

3.  Wybór władz KLUBU następuje w głosowaniu tajnym.Untitled document herb torunia

Miasto Toruń

 
Untitled document herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego
KAROLINA FI...

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Untitled document Wuteh
Copyright © 2019 Start-Wisła