Untitled document TORUN PORUSZA

3.  Organizowanie zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

4. Prowadzenia działalności szkoleniowej.

5. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

6. Klubu prowadzi działalność w dowolnej dyscyplinie sportu, zależnie od potrzeb członków Klubu.

 

§ 7

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

1.  Członkami KLUBU mogą być osoby pragnące realizować cele i zadania statutowe KLUBU, które złożą deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd KLUBU.

2.  Członkowie KLUBU dzielą się na:

a)  zwyczajnych

b)  wspierających

c)  honorowych

3.   Członkiem zwyczajnym KLUBU mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

4.   Małoletni może być członkiem zwyczajnym KLUBU za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU.

5.   Członkiem wspierającym KLUBU może być osoba fizyczna lub prawna, wspomagająca działalność statutową KLUBU, szczególnie w zakresie materialno - finansowym.

6.   Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu KLUBU. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali członkowie z wyjątkiem obowiązku płacenia składek członkowskich.

7.  Członkostwo KLUBU następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd KLUBU.

8.   Członkostwo w KLUBIE ustaje poprzez:

1)    wykreślenie z ewidencji członków KLUBU na podstawie uchwały Zarządu KLUBU, w przypadku, gdy członek KLUBU:

a)  złoży na piśmie rezygnację z członkostwa,

b)  umyślnie narusza postanowienia statutu i uchwał Władz KLUBU,

c)  nie bierze udziału w działalności statutowej pomimo wezwania,Untitled document herb torunia

Miasto Toruń

 
Untitled document herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Untitled document Wuteh
Copyright © 2019 Start-Wisła